Allmänna regler & Integritetspolicy

Nyhetsbrev

Du bli registrerad som prenumerant av Therese Willén BröllopsCoach & Stylist nyhetsbrev. Therese Willén BröllopsCoach & Stylist förbehåller sig rätten att kommunicera med dig via epost och att skicka information, t.ex. meddelanden om aktuella erbjudanden och nya tjänster som vi tror kan vara av intresse för dig. Prenumerationen är kostnadsfri och kan när som helst avslutas., detta gör du genom att klicka på länken avregistrera längst ned i något av våra nyhetsbrev.

Force Majeure

Om Therese Willén BröllopsCoach & Stylist inte kan hålla en bindande leveranstid av skäl som Therese Willén inte själv kan ansvara för (t.ex. force majeure), så informeras du om detta så snart det är aktuellt. Som force majeure gäller bland annat framför allt strejk, lock-out eller andra händelser på arbetsmarknaden, civila uppror, invasioner, terrorangrepp eller -hot, krig eller krigsförberedelser, brand, explosion, storm, översvämning, jordbävning, jordskred, epidemier eller andra naturkatastrofer eller avbrott i de privata eller offentliga telekommunikationsnäten, järnvägstrafiken, sjöfarten, flygtrafiken, speditionsföretag eller andra offentliga eller privata transportföretag samt alla övriga hinder som Therese Willén inte har kunnat förutse och inte har att ansvara för. 

Överföring till tredje part

Dina personuppgifter kommer endast att vidarebefordras till tredje part, eller överföras på annat sätt, om detta krävs för avtalets genomförande eller är nödvändigt för fakturering, eller om du tidigare har samtyckt till detta. Det är inte en del av vår affärsverksamhet att sälja vidare någon kundinformation. Överföringen av data sker uteslutande i samband med de beskrivna ändamålen. En överföring av dina personuppgifter till tredje part för andra ändamål än de som anges äger inte rum. Möjliga mottagare kan utgöras av konsulter, revisorer, advokater, domstolar eller myndigheter. Vi överför endast dina personuppgifter till tredje part om:

  1. du har meddelat ditt uttryckliga samtycke till detta,

  2. upplysningarna är nödvändiga för att hävda, utöva eller försvara ev rättsliga krav 

  3. det finns skyldighet enligt lag att genomföra överförandet, liksom

  4. detta är tillåtet enligt lag och krävs för genomförandet av avtalsförhållandena med dig

Information om berördas rättigheter

Varje berörd person har rätt till information enligt art. 15 GDPR, rätt till rättelse enligt art. 16 GDPR, rätten till radering (rätten att bli bortglömd) enligt art. 17 GDPR, rätten att begränsa behandlingen enligt art. 18 GDPR, rätt till invändning enligt art. 21 GDPR samt rätt till dataöverföring (dataportabilitet) enligt art. 20 GDPR. När det gäller informationsrätt och rätten att radera, gäller begränsningarna enligt §§ 34 och 35 BDSG eller respektive nationella bestämmelser.

Information om rätten till klagomål

Du har också rätt att framställa anspråk till den ansvarige tillsynsmyndigheten.

Information om återkallande av samtycke

Ett tilldelat samtycke för behandling av personuppgifter, kan när som helst återkalla gentemot oss. Detta gäller även för återkallande av samtyckes-förklaringen, som lämnades till oss före giltigheten av Allmänna dataskyddsförordningen 2018-05-25. Beakta att återkallelsen endast har framtida verkan. Behandlingar som ägde rum före återkallelsen påverkas inte.

Rätt att invända mot direkt marknadsföring

Du har enligt art. 21 avs. 2 GDPR rätt, att när som helst invända mot behandlingen av personuppgifter som beträffar dig. I händelse av att du motsätter dig behandling beträffande direkt-reklamändamål, behandlar vi inte längre dina personuppgifter för dessa ändamål. Beakta att rättelsen endast har framtida verkan. Behandlingar som ägde rum före rättelsen påverkas inte.